Polítiques de Privacitat

 

“Som Pares” informa els usuaris del lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recaptats per la navegació, adquisició de productes o contractació de serveis a través del seu lloc web. En aquest sentit, “Som Pares” garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en el Reial decret 1720/2007, de 21 desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la LOPD, i en Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) (UE) 2016/679.

 

MESURES DE SEGURETAT

En compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa els usuaris que, en “Som Pares”, s’han adoptat les mesures tècniques i organitzatives conforme al que es disposa en la citada normativa. Les dades personals que es recullen en els formularis són objecte de tractament, únicament, per part del personal de “Som Pares” o dels Encarregats del Tractament aquí establerts. S’han adoptat les mesures de seguretat adequades a les dades que es faciliten i, a més, s’han instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que ens faciliten.

 

VERACITAT DE LES DADES

El Client o Usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certs i correctes i es compromet a mantenir-los actualitzats, comunicant, a “Som Pares”, qualsevol modificació d’aquests. L’usuari respondrà de la veracitat de les seves dades i serà l’únic responsable de quants conflictes o litigis poguessin resultar per la falsedat d’aquests. És important que, perquè puguem mantenir les dades personals actualitzades, l’usuari informe a “Som Pares” sempre que hi hagi hagut alguna modificació en aquests. En cas contrari, no podem respondre de la seva veracitat.

 

EXERCICI DE DRETS

La LOPD i el RGPD concedeix als interessats la possibilitat d’exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seves dades personals. Mentre les dades de l’usuari són objecte de tractament per part de “Som Pares”, aquests podran exercir els seus drets. Per a això, l’usuari haurà de dirigir-se, aportant documentació que acrediti la seva identitat (DNI o passaport), mitjançant correu electrònic a info@sompares.com, o bé mitjançant comunicació escrita a l’adreça que apareix en el nostre avís legal. Aquesta comunicació haurà de reflectir la següent informació: Nom i cognoms de l’usuari, la petició de sol·licitud, el domicili i les dades acreditatives.

L’exercici de drets haurà de ser realitzat pel propi usuari. No obstant això, podran ser executats per una persona autoritzada com a representant legal de l’autoritzat. En tal cas, s’haurà d’aportar la documentació que acrediti aquesta representació de l’interessat.

L’usuari podrà sol·licitar l’exercici dels drets següents:

  • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals.
  • Dret a sol·licitar la seva rectificació (en cas que siguin incorrectes) o supressió.
  • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, i en aquest cas únicament seran conservats per “Som Pares” per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • Dret a oposar-se al tractament: “Som Pares” deixarà de tractar les seves dades, tret que per motius legítims o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions s’hagin de continuar tractant.
  • Dret a la portabilitat de les dades: en cas que vulgui que les seves dades siguin tractades per una altra signatura, “Som Pares” li facilitarà la portabilitat de les seves dades al nou responsable.

En el cas que s’hagi atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, l’usuari té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Si un usuari considera que hi ha un problema amb la forma en què “Som Pares” està manejant les seves dades, pot dirigir les seves reclamacions al Responsable de Seguretat o a l’autoritat de protecció de dades que correspongui, sent l’Agència Espanyola de Protecció de Dades la indicada en el cas d’Espanya.

 

CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades desagregades seran conservats sense termini de supressió. Quant a les dades de Clients, el període de conservació de les dades personals variarà en funció del servei que el Client contracti. En qualsevol cas, serà el mínim necessari, podent mantenir-se fins a:

  • 4 anys: Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre Social (obligacions en matèria d’afiliació, altes, baixes, cotització, pagament de salaris…); Arts. 66 i seg. Llei General Tributària (llibres de comptabilitat…)
  • 5 anys: Art. 1964 Codi Civil (accions personals sense termini especial)
  • 6 anys: Art. 30 Codi de Comerç (llibres de comptabilitat, factures…)
  • 10 anys: Art. 25 Llei de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme.

Els usuaris de llistes de correu o els pujats per “Som Pares” a pàgines o perfils de RRSS, es conservaran fins que l’usuari retiri el consentiment.

Dades de candidats (C.V.), d’haver-los: En cas que el candidat no sigui seleccionat, “Som Pares” podrà mantenir emmagatzemat el seu currículum un màxim de dos anys per a incorporar-lo a futures convocatòries, tret que el candidat es manifesti en contra.

 

OBTENCIÓ I TRACTAMENT DE DADES

“Som Pares” té el deure d’informar els usuaris del seu lloc web sobre la recollida de dades de caràcter personal que poden dur-se a terme, bé sigui mitjançant l’enviament de correu electrònic o en emplenar els formularis inclosos en el lloc web. En aquest sentit, “Som Pares” serà considerada com a Responsable de les dades recaptades mitjançant els mitjans anteriorment descrits.

Al seu torn “Som Pares” informa els usuaris que la finalitat del tractament de les dades recaptades contempla l’atenció de sol·licituds realitzades pels usuaris, la inclusió en l’agenda de contactes, la prestació de productes o serveis i la gestió de la relació comercial. Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzin de manera automatitzada o no automatitzada i que possibilitin la recollida, l’emmagatzematge, la modificació, la transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de Tractament de dades personals.

El Lloc web de “Som Pares” compta amb un xifratge SSL, que permet a l’Usuari l’enviament segur de les seves dades personals a través dels formularis de contacte del lloc web.

“Som Pares” posa a la disposició dels usuaris una sèrie de mecanismes telemàtics per a la recollida i tractament de les seves dades personals, amb les finalitats previstes anteriorment. Les dades personals proporcionades de manera telemàtica, bé sigui a través d’email, dels formularis de contacte d’aquesta web o contractacions en línia seran utilitzats per a la gestió comercial i administrativa dels clients i usuaris de l’empresa. Aquestes dades, seran tractats a través de servidors gestionats per MBI, que també és l’empresa prestadora de serveis de correu electrònic, i, que tindrà la consideració d’Encarregat del Tractament.

Tal com estableix la LSSICE, “Som Pares” es compromet a no remetre comunicacions comercials sense identificar-les com a tals. A aquest efecte, no serà considerada com a comunicació comercial la informació enviada als clients per al manteniment de la relació contractual existent.

En qualsevol cas, s’obtindran únicament les dades precises per a poder realitzar el servei contractat, o per a poder respondre adequadament a la petició d’informació realitzada per l’usuari.

A vegades, les dades personals es proporcionaran a través d’enllaços a llocs web de tercers. En aquest cas, en cap moment el personal de “Som Pares” tindrà accés a les dades personals que el Client faciliti a dites terceres.

 

XARXES SOCIALS

“Som Pares” compta amb perfil en les principals xarxes socials d’Internet (Facebook, Twitter, Instagram), reconeixent-se en tots els casos Responsable del tractament de les dades dels seus seguidors, fans, subscriptors, comentaristes i altres perfils d’usuaris (d’ara endavant, seguidors) publicats per “Som Pares”. El tractament que “Som Pares” durà a terme amb aquestes dades dins de cadascuna de les referides xarxes serà el que la xarxa social permeti als perfils corporatius.

“Som Pares” podrà informar els seus seguidors, quan la llei no ho prohibeixi, per qualsevol via que la xarxa social permeti sobre les seves activitats i ofertes, així com prestar servei personalitzat d’atenció al client. En cap cas “Som Pares” extraurà dades de les xarxes socials, tret que s’obtingués puntual i expressament el consentiment de l’usuari per a això (per exemple, per a la realització d’un concurs).

 

COMUNICACIÓ D’INFORMACIÓ A TERCERS

“Som Pares” no cedirà ni comunicarà a cap tercer les teves dades, excepte en els casos legalment previstos o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament, i sempre d’acord amb les condicions generals aprovades per l’usuari amb anterioritat a la contractació d’aquest. Així, en contractar els nostres serveis, l’usuari accepta que algun dels mateixos puguin ser, totalment o parcialment, subcontractats a altres persones o empreses, que tindran la consideració d’Encarregats del Tractament, amb els quals s’ha convingut el corresponent contracte de confidencialitat, o adherit a les seves polítiques de privacitat, establertes en les seves respectives pàgines web. També accepta que alguns de les dades personals recaptades siguin facilitats a aquests Encarregats del Tractament, quan sigui necessari per a l’efectiva realització del servei contractat. L’usuari podrà negar-se a la cessió de les teves dades als Encarregats del Tractament, mitjançant petició escrita, per qualsevol dels mitjans anteriorment referenciats.

 

CONFIDENCIALITAT

La informació subministrada pel client tindrà, en tot cas, la consideració de confidencial, sense que pugui ser utilitzada per a altres fins que els relacionats amb els serveis contractats o productes adquirits a “Som Pares”. “Som Pares” s’obliga a no divulgar ni revelar informació sobre les pretensions del client, els motius de l’assessorament sol·licitat o la durada de la seva relació amb aquest.

 

VALIDESA

Aquesta política de privacitat i de protecció de dades ha estat redactada per EXPERTOS LOPD®, empresa de protecció de dades, a dia 11 de setembre de 2021, i podrà variar en funció dels canvis de normativa i jurisprudència que es vagin produint, sent responsabilitat del titular de les dades la lectura del document actualitzat, amb vista a conèixer els seus drets i obligacions sobre aquest tema a cada moment.